Zoeken

Herstellen

Categorieën

Zitplaatsen

Geen keuze te vinden op deze groep

Materiaal

Kleur

Prijs

75 - 1439 €

Algemene voorwaarden

 

 

Algemene
Voorwaarden webwinkel van Kennis Wonen, gevestigd te Nuenen

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kennis
Wonen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de
internetsite van Kennis Wonen

1.2 Door het
plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Kennis Wonen behoud zich het recht voor haar
leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te
wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of
specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Kennis Wonen erkend.

1.4 Kennis Wonen garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst
en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Kennis Wonen
bestellingen zo spoedig mogelijk, afhankelijk van de levertijd, uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet meer leverbaar is), of
er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts
gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na
plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de
bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Kennis Wonen zal, behoudens tegenbewijs, zijn
voldaan zodra de door Kennis Wonen geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn
aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,
inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot
levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde
termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij
wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant
tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor
de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief  21% BTW.

4. Zichttermijn
/ herroepingsrecht


4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen
op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de
geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te
retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn
afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken
niet aan Kennis Wonen heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is
gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van
7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Kennis Wonen. De
afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de
zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en
bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de
afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt,
vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van
hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Kennis Wonen er zorg voor dat
binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige
aankoopbedrag exclussief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt
terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening
en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts
betrekking op de geleverde zaken.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • goederen of diensten waarvan de
         prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de
         leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens
         specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of
         die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

 

5.
Gegevensbeheer


5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Kennis Wonen , dan worden uw gegevens
opgenomen in het klantenbestand van Kennis Wonen . Kennis Wonen houdt zich aan
de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie
onze Privacy Policy.

5.2 Kennis Wonen respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite
en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke
gegevens.

5.3 Kennis Wonen maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke
mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Kennis Wonen garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de
eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen
bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor
de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2  Kennis Wonen is echter nimmer
verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke
individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het
gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te
controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of
incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan
Kennis Wonen deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Kennis Wonen
. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk
tot maximaal 2 maanden na levering aan Kennis Wonen schriftelijk te worden
gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in ( zoveel mogelijk)de
originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in
nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging
ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na
constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel
vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Kennis Wonen gegrond worden bevonden,
zal Kennis Wonen naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of
met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met
dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kennis Wonen en mitsdien het bedrag
der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der
betreffende zaken, danwel (naar keuze van Kennis Wonen tot het maximale in het
desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Kennis Wonen
gedekte  bedrag. Iedere aansprakelijkheid
van Kennis Wonen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder
mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding
van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Kennis Wonen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of
daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend
personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Kennis Wonen in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd
en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de
geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Kennis Wonen
en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid
geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen;

7.
Aanbiedingen


7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Kennis
Wonen zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na
ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Kennis Wonen slechts nadat deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Kennis Wonen gelden niet automatisch ook voor
nabestellingen.

7.5 Kennis Wonen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer
had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht,
indien schriftelijk overeengekomen.

8.
Overeenkomst


8.1 Een overeenkomst tussen Kennis Wonen en een klant komt tot stand nadat een
bestelling opdracht door Kennis Wonen op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Kennis Wonen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren
onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na
vooruitbetaling.

9.
Afbeeldingen en specificaties


9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten,
afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Kennis
Wonen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10.
Overmacht


10.1 Kennis Wonen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar
verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het
Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en
storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de
aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Kennis Wonen
alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Kennis Wonen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst
zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Kennis
Wonen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Kennis Wonen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter
niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde
heeft.

11.
Aansprakelijkheid


11.1 Kennis Wonen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of
andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het
gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12.
Eigendomsvoorbehoud


12.1 Eigendom van alle door Kennis Wonen aan de afnemer verkochte en geleverde
zaken blijft bij Kennis Wonen zolang de afnemer de vorderingen van Kennis Wonen
uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige
overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te
verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet
heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Kennis Wonen wegens
tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft
voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,
een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Kennis Wonen geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud
vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken
te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming
aan Kennis Wonen of een door Kennis Wonen aan te stellen derde om, in alle
gevallen waarin Kennis Wonen haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die
plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die
zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer
verplicht Kennis Wonen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan
op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
inzage te geven aan Kennis Wonen .

13.
Toepasselijk recht/bevoegde rechter


13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Kennis Wonen en
koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kan er een
beroep worden gedaan op de geschillencommissie van de Centrale
Branchevereniging Wonen.

Mand  

product (Leeg)